Chúng tôi tại “chiasemoingay.com” rất quan trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Điều khoản bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ, và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ trên website chúng tôi.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn đăng ký dịch vụ hoặc liên hệ với chúng tôi.
Thông Tin Khác: Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc sử dụng và tương tác với dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả thông tin truy cập như địa chỉ IP, loại trình duyệt, và ngôn ngữ.

2. Cách Sử Dụng Thông Tin

  • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập để:
  • Cung cấp, duy trì, và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Xử lý đơn hàng và yêu cầu của bạn.
  • Gửi thông báo quảng cáo và quảng bá.
  • Trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ các trường hợp được mô tả trong điều khoản này hoặc khi cần thiết để tuân thủ luật pháp.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc công bố không được phép.

5. Cookies và Công Nghệ Theo Dõi

Chúng tôi có thể sử dụng cookies và công nghệ theo dõi khác để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi sự tương tác của người dùng với trang web, và thu thập thông tin tổng hợp về cộng đồng người dùng của chúng tôi.

6. Thay Đổi Điều Khoản Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản Bảo Mật này từ thời gian này. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web này.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay lo ngại về Điều Khoản Bảo Mật này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại trang liên hệ.

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Bảo Mật trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ về quyền và trách nhiệm của bạn đối với thông tin cá nhân của mình.